Televízna (On-Air) grafika

Základnou výhodou našej TV grafiky je to, že je generovaná programom v reálnom čase. To znamená, že jej obsah aj forma sa môže dynamicky meniť v závislosti od rôznych udalostí (napr. zmena dát, sms hlasovanie, hlasovanie publika, rozhodnutie hráča/moderátora, stlačenie tlačidla, správna/nesprávna odpoveď a množstvo ďalších rôznych vstupov). Naše výstupy sú v profesionálnej televíznej HD alebo UHD kvalite doplnené o samostatný kľúčovací výstup (Key) a vstup referencie.

V nasledujúcich bodoch sa Vám pokúsime naznačiť jej možnosti použitia:

Priame prenosy

Ponúkame kompletné technické zabezpečenie on-air grafiky pre priame (živé) prenosy. Prídeme za Vami do štúdia alebo pristavíme auto k prenosovému vozu. Zabezpečíme Vám spoľahlivé, presné a synchrónne spustenie grafických a zvukových prvkov ako sú zvučky, príspevky, predstavovacie a informačné lišty, crawl, roll, predely, grafy, tabuľky, rekapitulácie, nominačné grafiky, záverečné titulky, časomiery...Všetky naše systémy sú pri priamych prenosoch zdvojené pre prípad poruchy.

Nominačná grafika

Nominačná grafika sa používa pri vyhlasovaní víťaza spomedzi nominovaných, ktorí sú zobrazení v samostatných výrezoch/oknách (DVE - digital video efekt). Všetko je variabilné - počet okien, veľkosť okien, rámik, efekt príchodu, pozadie... Po vyhlásení sa okno víťaza zväčší na celú obrazovku. V prípade neúčasti nominovaného je možné v okne zobraziť jeho fotografiu.

Grafy a tabuľky

Ideálnym použitím pre naše systémy sú rôzne druhy vyhodnotení. Pri našich systémoch máte tabuľku alebo graf k dispozícií v ľubovoľnom čase. Údaje sú stále aktuálne a aktualizácia prebieha automaticky vrátane následných úkonov, ako je zoradenie, prepočítanie, grafické znázornenie atď. Tým je vylúčené manipulačné pochybenie operátora. Samozrejmosťou je automatická aktualizácia údajov aj na záložných systémoch tak, aby v každom okamihu boli na všetkých systémoch rovnaké údaje.

Príspevky, predely

Príspevky, ktoré sú púšťané od nás majú niekoľko výhod. Tou prvou je, že obsahujú kľúčovací (Key) kanál, čo Vám umožňuje použitie efektných kľúčovaných začiatkov a koncov príspevkov. Tou druhou je, že Váš príspevok je pustený v plnej nekomprimovanej kvalite vrátane alpha kanálu v HD alebo UHD rozlíšení a v niekoľkých nezávislých vrstvách). Štart príspevku je okamžitý a samozrejme synchrónny so zvukom.

Živá rekapitulácia

Keď potrebujete rekapituláciu súťažiacich z priameho prenosu, naše systémy Vám to zabezpečia. Operátor počas priameho prenosu nahráva jednotlivých súťažiacich a vyberie najvhodnejšiu časť z jeho vystúpenia. Zvyšok je už vykonávaný automaticky pomocou nami vytvoreného software. Spomínaný špeciálny software zabezpečí automatické pustenie jingelu pri štarte a konci rekapitulácie, taktiež pridá predel medzi jednotlivé čísla, pridá predstavovaciu / informačnú lištu (aj s aktuálnym stavom hlasov alebo percent) a samozrejme automaticky vykoná aj zvukové prechody. Všetko je presne načasované podľa dĺžky jednotlivých výberov. Všetko v plnej - nekomprimovanej kvalite vrátane kľúčovacej informácie (Key channel) v HD alebo UHD rozlíšení.

Informačné lišty

Akékoľvek informačné hodnoty môžu byť zobrazené v požadovanej grafickej podobe a v ľubovoľnom počte na sebe nezávislých vrstiev. Animované lišty a animované príchody sú samozrejmosťou. Zobrazované údaje (percentá, počet hlasov, počet správnych odpovedí, body, sumy...) sú aktualizované našim systémom automaticky a sú v každom okamihu k dispozícií.

Kontinuálny crawl

Kontinuálny crawl je nepretržité zobrazovanie meniacich sa údajov. Zdrojom údajov môžu byť napríklad: sms texty od agregátora, počty hlasov, mená darcov a sumy ich príspevkov, lokálne informačné texty, údaje z rôznych databáz a internetu, údaje zo štatistického úradu atď. Údaje sa môžu načítavať aj z viacerých zdrojov súčasne a podľa zadefinovanej logiky sú následne zobrazované v kontinuálnom crawl-e.

Záverečné titulky

Vyberte si typ záverečných titulkov ( roll, crawl, statické, dvojriadkové, rôznofarebné, s logami, s animáciami, s DVE efektom...) a my Vám ich pustíme tak, aby mali presnú dĺžku alebo, aby presne skončili s poslednou pesničkou. Stačí nám obyčajný textový súbor s menami a náš software sa postará o to, aby sa zobrazili vo Vami požadovanom tvare a rýchlosti. Mená môžeme kedykoľvek upravovať, do výslednej grafickej podoby sa transformujú až v momente spustenia.

Časomiera

Zobrazenie a meranie času najčastejšie používame pri plnení najrôznejších súťažných úloh, ako aj pri meraní času odpovede. Čas môžeme merať na tisíciny sekundy a môže byť zobrazovaný synchrónne spolu s televíznym výstupom aj na rôznych externých zariadeniach ako led-display, led-steny, projekcie, monitory atď. Zobrazenie môže byť v číselnej, grafickej, alebo kombinovanej forme. Časomiera môže byť doplnená o rôzne zvukové signály (štart, stop, posledné sekundy...)

Diskusná časomiera

Zaujímavé použitie časomiery je v diskusných reláciách na meranie času jednotlivých diskutujúcich za účelom zachovania objektivity diskusie - rovnaký časový priestor pre každého. Každý diskutujúci má samostatnú časomieru spolu s operátorom, ktorý vykonáva presné meranie jeho času. Tým je zabezpečené korektné meranie času aj v prípade, keď diskutujú viacerí súčasne. Diskutujúci, ako aj diváci majú možnosť sledovať zostávajúci čas jednotlivých účastníkov diskusie.