SMS hlasovanie, SMS texty

Vyvinuli sme systém, ktorý umožňuje rýchlo, presne a spoľahlivo zobraziť priebeh SMS hlasovania. Celý proces hlasovania od načítania údajov od agregátora cez spracovanie, vyhodnotenie a zobrazenie dokážeme zvládnuť za menej ako jednu sekundu! Proces je plne automatizovaný s možnosťou niekoľko-násobného zálohovania, vrátane komunikačných trás. Máme odskúšanú komunikáciu s najväčšími slovenskými a českými agregátormi.

Kontrola priebehu

Počas celého priebehu sms hlasovania má notár alebo iný kontrolný orgán k dispozícií vlastný monitor, kde môže kontrolovať priebeh celej súťaže. Môže si voliť číselnú, grafickú alebo kombinovanú formu zobrazenia. V každom okamihu vidí aktuálne údaje, ktoré sú rovnaké ako v hlavnom systéme. Každá zmena je zaznamenaná v databáze. Po skončení hlasovania sú vytlačené ľubovoľné protokoly o priebehu a konečnom stave.

Tabuľky a grafy

Vizuálne zobrazenie hlasovania Vám pripravíme presne podľa Vašich požiadaviek. Údaje o priebehu sms hlasovania sú stále aktuálne, ich aktualizácia prebieha automaticky vrátane zoradenia, prepočítania, grafického znázornenia atď. Tým je vylúčené manipulačné pochybenie operátora. Na požiadanie je graf okamžite zobrazený s aktuálnymi údajmi bez nutnosti akejkoľvek ďalšej prípravy. Najväčší nárast sms hlasov je vždy po zobrazení aktuálneho poradia, keď divák chce zmeniť pozíciu svojho favorita.

Rôzne formy zobrazovania priebežného stavu

Na nerušené zobrazovanie priebežného stavu sms hlasovania sa často používa kontinuálny crawl s uvedením mena súťažiaceho, sms čísla, počtom hlasov alebo percentami. Zobrazovanie rastúcich hlasov alebo percent súťažiaceho priamo počas jeho vystúpenia rýchlo naznačí, ako sa vystúpenie divákom páči. Rovnako ako pri tabuľkách a grafoch aj tento proces zobrazovania priebežných stavov je plne automatizovaný a je vždy k dispozícií s aktuálnymi údajmi.

SMS texty

Texty sms správ sú najčastejšie zobrazované v kontinuálnom crawl-e. Pri tejto činnosti je nevyhnutná kontrola ich obsahu. Ako prvý kontroluje obsah správ software na vopred zadefinované slová (najčastejšie vulgarizmy). Nasleduje kontrola operátorom, ktorý môže celú sms vymazať, vymazať iba nevhodné slovo, prípadne opraviť gramatické chyby. Až po jeho potvrdení je text sms správy zaradený do "fronty" na zobrazenie. Počet operátorov na kontrolu obsahu sms správ môže byť ľubovoľný. Môžu kontrolovať jeden po druhom, alebo kontrolovať paralelne, keď je potrebné zrýchliť kontrolu. Rýchlosť zobrazovania sms správ sa môže automaticky prispôsobovať množstvu textov zaradených vo "fronte".